MENU

Selasa 9.1.2022 -  Kerja-kerja pembersihan sampah sekitar tong sampah awam dijalankan oleh MDM akibat kegagalan kontraktor kebersihan menjalankan kerja-kerja pembersihan dengan sempurna. MDM menyeru orang awam agar membuang sampah ke dalam tong-tong yang telah disediakan agar pemandangan tidak elok seperti ini dapat dielakkan.

operasi