MENU

 Bahagian perbendaharaan akan menyelia dan mengawal keseluruhan kewangan MDM, fungsi utama bahagian adalah seperti berikut:

  1. Bertanggungjawab menyedia anggaran belanjawan tahunan.
  2. Bertanggungjawab menerima dan memproses merekod kutipan hasil.
  3. Bertanggungjawab menyedia pesanan tempatan/inden kerja bagi permohonan perbelanjaan yang telah diluluskan.
  4. Bertanggungjawab membuat bayaran bagi semua perbelanjaan Majlis.
  5. Bertanggungjawab mengendali rekod-rekod harta modal dan inventori Majlis.
  6. Bertanggungjawab menjadi urus setia perolehan sebutharga dan tender Majlis.
  7. Bertanggungjawab menyedia penyata/laporan kewangan Majlis setiap tahun.
  8. Bertanggungjawab menyedia maklumat kewangan/akaun untuk teguran audit.
  9. Bertanggungjawab membuat pelaburan ke atas lebihan hasil Majlis.